İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

STH Derneği Tüzüğü

Madde 1- Derneğin Adı:
Derneğin adı “Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği”dir. Kısaca “STH” olarak tanıtılmaktadır. (Bundan sonra “Dernek” olarak anılacaktır).

Madde 2- Derneğin Merkezi:
Derneğin merkez Antalya’dadır.

Madde 3- Derneğin Amaçları ve Çalışma Şekli:
Derneğin amaçları:

Deniz,sualtı ve sahillerde mevcut ve oluşacak kirliliğin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak; bu amaçla deniz kültürü kavramının kamuoyunda yerleştirilmesine çalışmak, bu yöndeki her türlü faaliyet ve projeyi bizzat doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmek,  bu tür çalışmaları teşvik etmek; resmi kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle bu amaçlara hizmet edecek her türlü proje geliştirmek ve yürütmek, koordineli olarak çalışmak, işbirliği yapmak, ilgili konularda danışmanlık veya bilirkişilik sağlamak, deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz kültürünün geliştirilmesinde kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik temizlik amaçlı, eylemsel ve bilimsel dalış etkinlikleri düzenlemek ve bunlarla sınırlı olmaksızın resmi kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere Dernek amaçlarına uygun her türlü destek vermek;

 • Deniz kültürünün toplumda geliştirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin toplumun bilinçlendirilmesi adına ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerle sınırlı olmaksızın her türlü kurum ve kuruluşlara yönelik ve/veya kamuoyuna açık etkinlikler, yarışma, festivaller, şenlikler, konferanslar, paneller, fuar organizasyonları vb düzenlemek;
 • Deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz kültürünün geliştirilmesinde kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik televizyon, radyo programları hazırlamak, süreli veya süresiz yayınlar hazırlayıp bu yayınları kamuya ücretsiz veya ücretli ulaştırmak;
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilmesi durumunda, faaliyetler sonrası yapılacak değerlendirmeler ve raporların kamuya her türlü mecrada ve her türlü surette iletilmesi, temizlik çalışmalarına ilişkin neticeler ve görsellerin sergilenmesi ve bu sayede halkın bilinçlendirilmesi;
 • Sualtı arama kurtarma hizmeti vermek, diğer hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, destek vermek, eğitim programları düzenlemek, düzenlenen eğitim ve gelişim programlarına katılmak;
 • Yapılan faaliyetlerin belirli periyotlarla tekrarlanması yoluyla zaman içinde kirlilik durumlarının karşılaştırılması ve denetlenmesi;
 • Söz konusu faaliyetlerin finansmanı açısından gönüllüler, dernek üyeleri ve destek vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak maddi ve/veya ayni yardım, destek ve katılımların yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönünde kullanılması;
 • Çevre ve deniz kültürü ile ilgili faaliyet gösteren her türlü kurum, kuruluş, dernek ve gönüllü oluşumlar ile yukarıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde kültürel, bilimsel ve eylemsel işbirliği yapmak;
 • Deniz kirliliği konusundaki sorunları teşhis etmek, envanter çıkartmak, analiz etmek ve çözümlemek için çalışmalar yapmak, bu konuda üniversite ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak;
 • Deniz ve Çevre konularında, konferans, seminer, kurs, sergi ve eğitim gezileri, teşvik edici yarışma ve sportif faaliyetler düzenlemek;
 • Çevre kirliliği, deniz kirliliği, deniz kültürü gibi derneğin çalışmalarını kapsayan konularda dernek üyelerine yönelik bilgilendirme seminerleri, dernek içi gelişim programları düzenlemek, Dernek etkinliklerine özel durumlara ilişkin teorik ve pratik dernek içi eğitimler düzenlemek;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ülke yararına yönelik ve derneğin amaçlarına uygun olarak uluslararası faaliyetlerde bulunmak. Bu kapsamda, yabancı ülkelerde deniz kirliliği ve deniz kültürü konusunda faaliyette bulunan ve/veya bu faaliyetleri destekleyen üniversiteler, enstitüler, bilimsel kuruluşlar, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası örgütler, dernekler, vakıflar ve federasyonları tespit etmek; bunlarla ilişki kurmak; bunlara üye olmak ve yaptıkları çalışmaları, uyguladıkları bilimsel, teknolojik ve sosyal yöntemleri, aldıkları sonuçları incelemek ve öğrenmek ve bunları ülke ve toplum yararına kullanmak; yukarıda belirtilen yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmaksızın, her türlü yabancı, uluslararası veya diplomatik kurum ve kuruluşlarla projeler başlatmak ve yürütmek, işbirliği yapmak ve/veya bu kurum ve kuruluşlara destek sağlamak, Türkiye’de bölgesel temsilcilikleri olarak faaliyet göstermek;
 • Çevre kirliliğine yol açan, çevreyi tehdit edici faaliyetlerde bulunan ve/veya ilgili mevzuata aykırı hareket eden kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla yetkili ve yasal mercilere başvuruda bulunmak;
 • Derneğin amaçlarına uygun olarak taşınmaz ve taşınır mallar iktisap etmek, kiralamak veya bunları başkalarına kiralamak.
 • Dernek amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak benzer amaçlı derneklerden, diplomatik kurum ve kuruluşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, mesleki kuruluşlardan vesair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü maddi yardım veya bağış almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

Madde 4- Derneğe Üye Olma Koşulları ve Üyelikten Çıkma:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu kararınca en çok otuz gün içinde karara bağlanır.

Yönetim Kurulu her hangi bir sebep göstermeksizin üyelik talebini reddedebilir.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşında aranan şartlardan başka o kişinin Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Her üye 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 5- Üye Aidatı :
a) Asli üyeler

4. maddede belirtildiği şekilde başvurusu kabul edilen kişiler asli üyelik aidatı ödemek suretiyle Dernek asli üyesi olurlar. Gerçek kişilerin, asli üyeliği için derneğe giriş ücreti bir defaya mahsus, 50 TL, yıllık aidatı da ayrıca 120 TL’dır. Tüzel kişilerin, asli üyeliği için derneğe giriş ücreti bir defaya mahsus, 1.000 TL, yıllık aidatı da ayrıca 3.000 TL’ dır.

b) Onursal üyeler

Derneğe maddi ve manevi katkıları bulunmuş ve katılımlarının devamı derneğe güç verecek, fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişilere, Yönetim Kurulu’nun kararı ile onursal üyelik ünvanı verilir. Bu üyeler Genel Kurul’a ve Yönetim Kurulu’nun daveti ile Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler, görüş bildirebilirler, ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda görev alamazlar. Bu üyeler, istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.

c) Sosyal Aktif Üye

Derneğin asli üyesi olmayan ancak derneğin amacına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen gerçek kişiler 60 TL yıllık aidat yatırarak “Sosyal Aktif Üye” olurlar. Bu üyeler derneğin sosyal tesislerinden bu tesislerin yönetmeliklerine uygun olarak istifade eder, çalışmalarına katılabilirler. Sosyal Aktif Üyeler derneğin asli üyesi olmayıp, Genel Kurula ve Yönetim Kurulunun daveti ile Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler, görüş bildirebilirler, ancak oy kullanamazlar.

Madde 6- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma :
Üyelikten çıkma ve çıkarılma aşağıdaki hallerde gerçekleşir:

 • Dernek üyeleri diledikleri zaman çıkma isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vermek suretiyle 4. maddede belirlenen süre sonunda üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılan üyenin geçmiş döneme ait borçlu bulunduğu aidatları ödemesi zorunludur.
 • Dernek amacına aykırı tutumları görülenler veya Derneğin şeref ve haysiyetini kıracak söz ve hareketlerde bulunanlar veya mevzuatta ve işbu Tüzük’ün 4. maddesinde belirtilen üyelik şartlarını kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek’ten çıkarılırlar.
 • Genel Sekreterin yapacağı yazılı ihtara rağmen altı ay içinde yıllık aidatını ödemeyen üyenin üyelik sıfatı kendiliğinden kalkar.

Madde 7- Derneğin Organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu’dur.

Madde 8- Genel Kurul:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, üç yılda bir, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu gerekli gördüğünde veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu’nca, toplantıdan en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi belirtilmek suretiyle bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle duyurulur. Durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Genel Kurul’a katılacak üyeler listesi de bu bildiriye eklenir. Genel Kurul, üyelerinin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları, yoklama yapılıp yeter sayının mevcut olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreterden teşekkül eden bir Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Ancak hazır bulunan üyelerin 1/10’inin yazılı isteği üzerine görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 9-Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri :
Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporu, bilanço ve kesin hesabı ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan denetleme raporunu incelemek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 2. Yeni dönem bütçe tasarısını inceleyerek aynen veya değiştirmek suretiyle kabul etmek,
 3. Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından sunulacak teklifleri inceleyerek karara bağlamak,
 4. Yeni dönem için Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek,
 5. Ana tüzükte düşünülen ya da teklif edilen değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,
 6. Gerektiğinde Derneğin kapanmasına karar vermek ve tasfiye için lüzumlu kararları almak,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurtiçi ve yurtdışındaki federasyon ve konfederasyonlara katılması ve ayrılması için karar almak,
 8. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, satılmasına veya bu işlemler için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar vermek,
 9. Yasalarda veya Dernek ana tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılacağı belirtilen sair işleri yapmak,
 10. Şubeler açmak,

Madde 10- Yönetim Kurulu Teşkili:

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten ve ibra edilen üyeler tekrar Yönetim Kurulu’na seçilebilirler. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yönetim Kurulu’na ve Denetleme Kurulu’na seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgah adresleri seçimi izleyen otuz gün içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile bildirilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim Kurulu Başkan ya da Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında toplanır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu zaman Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış olur. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az 1 kere toplanır. Olağanüstü hallerde Başkan ya da Başkan Yardımcısı tarafından yapılacak çağrı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu’ndaki boşalmalar, yedek üyelerin göreve çağrılmasından sonra dahi üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Başkan Derneği temsil yetkisine sahiptir.

Madde 11- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri :
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Derneğin bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak, onaylanan bütçeye göre gelirlerinin toplanması ve harcamaların yapılması işlemlerini yürütmek,
 2. Derneğin çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,
 3. Derneğin amacının gerçekleşmesi için derneğin taşınır ve taşınmaz mallarına ilişkin bilcümle işlemleri yapmak, bunları kiralamak veya başkalarına kiraya vermek,
 4. Dernekler Kanunu’nda ve bu tüzükte tutulması öngörülen defterlerin usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamak, Denetleme Kurulu üyeleri ile işbirliği yaparak defter, hesap ve bilançoların tetkikini temin etmek,
 5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın Genel Kurul’un yetkisine bırakmadığı sair, bilcümle işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 6. Kültürel, sosyal ve İktisadi İşletmeler kurmak ve işletmek.
 7. Üye aidatını belirlemek.

Madde 13- Genel Sekreter:

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Yönetim Kurulu’nca kendisine verilen görevleri yürütür.

Madde 14- Denetleme Kurulu:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından en az 3 asil ve 3 yedek üyeden ibaret olmak üzere bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilir.

Madde 15- Denetleme Kurulu’nun Görevleri ve İç Denetim:

Denetleme Kurulu en geç üç ayda bir derneğin hesaplarını incelemekle yükümlüdür. Genel Kurul’un toplantısında, inceleme sonuçlarını bir rapor halinde sunar. Denetleme Kurulu, gelir-gider hesapları ile Derneğin tutmakla yükümlü olduğu yasal defterlerde gördükleri hata ve noksanları kendi düşünceleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir ve toplandığında Genel Kurul’un bilgisine sunar.

Madde 16 – Derneğin Gelirleri:

Dernek amacını gerçekleştirecek hizmetlerin yapılabilmesi için sağlanacak gelirler aşağıdaki gibidir.

 • Dernek asli üyelerden toplayacağı aidatlar dışında fahri veya onur üyeleri ile sosyal aktif üyelerden de aidat toplayabilir.
 • Üye aidatları aylık olarak ya da ilgili yıla ilişkin peşinen ödenir.
 • Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak her benzer amaçlı derneklerden, diplomatik kurum ve kuruluşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, mesleki kuruluşlardan vesair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü yardım ve bağışı kabul edebilir.
 • Dernek vasiyet veya bağış yoluyla gelir elde edebileceği gibi sair mal varlığından da elde edilen gelirleri alır. Bağış veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren 6 ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur.
 • Dernek balo, eğlence, konser, müsamere, gezi ve piyango, yarışmalar, seminerler, sergiler, dalış turları, sualtı arama kurtarma hizmeti ve benzer organizasyonlar düzenlemek suretiyle ve 3. maddede öngörülen faaliyetlerden elde edilen gelirleri alır.
 • Dernek yasal yollarla her türlü sair geliri elde edebilir.

Madde 17 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 18- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 19 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20 – Derneğin Giderleri:

Derneğin giderleri Genel Kurul tarafından onaylanan bütçede belirtilen giderlerdir. Gerekli harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Derneğin parası Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan bankalara yatırılır. Dernek’in banka hesabına ilişkin olarak gerekli her türlü işlemi yapmaya ve günlük 5.000 TL’sına kadar para çekmeye Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman münferiden yetkilidir. Günlük 5.000 TL’sını aşan durumlarda ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman müştereken yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile aynı limitler dahilinde diğer yönetim kurulu üyelerine de bu yetkiler verilebilir. Yıl içinde elde edilen brüt gelirin en az %80’i derneğin amaçları doğrultusunda ve kamu yararına faaliyetlerde kullanılır.

Madde 21 – Tüzük Değişikliği:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için toplantı yetersayısında genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı için bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22 – Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 23 – Derneğin Kurucuları :
Derneği kuran üyelerin ad ve soyadları aşağıdadır:

S.NAdı SoyadıTabiyetiMeslek ve Sanatları
1Hakan TiryakiT.C.Dalış Eğitmeni
2Zeynep AteşerT.C.Oyuncu
3Sıtkı ErgünT.C.Yönetici
4Özlem ErgünT.C.İç Mimar
5Ekrem ÖzgelenT.C.Diş Hekimi
6Seçil ÖztürkT.C.Ekonomist
7Seda HantalT.C.Çevre Müh.
8Adem ÖzsözT.C.Serbest
9Erhan ÖztürkT.C.Dalış Eğitmeni
10Deniz AkyüzT.C.Avukat
11Canan FurgaçT.C.Yönetici Asist.
12Gökçe AcarT.C.Gazeteci

Madde 24 – Geçici Yönetim Kurulu :
Başkan

Hakan Tiryaki
Başkan Yardımcısı
Sıtkı Ergün
Üyeler
Devrim Zeynep Ateşer
Deniz Akyüz
Özlem Ergün
Seçil Öztürk
Ekrem Özgelen

Madde 25 – Tüzükte Bulunmayan Hükümler:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 26 –İş bu tüzük 26 (Yirmialtı) maddeden ibarettir.